ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

04/09/2014 // IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ Μ.Α.Ε 40574/59/Β/98/08 ΓΕΜΗ 113550352000

 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ  Α.Ε  ΟΤΑ
ΕΔΡΑ: ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013
 14 η Χρηση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.ΜΑΕ  40574/59/Β/98/08   ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.113550352000
                                                 
    ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                               ΠΑΘΗΤΙΚΟ            
        Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013   Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012             Ποσά     Ποσά
                Αναπόσβεστη           Αναπόσβεστη             κλειόμενης     προηγούμενης
        Αξία κτήσεως   Αποσβέσεις   αξία   Αξία κτήσεως   Αποσβέσεις   αξία             χρήσεως 2013     χρήσεως 2012
Γ.   ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                           Α.   ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ            
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                             Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο            
    1. Εδαφικες  εκτασεις   41.131,20    0,00    41.131,20    41.131,20    0,00    41.131,20                     
    3.Κτιρια - τεχνικα εργα   107.641,37    68.117,84    39.523,53    107.641,37    57.353,70    50.287,67        1. Καταβλημένο     58.690,00      58.690,00 
    4.Μηχανηματα-λοιπος εξοπλισμος   36.552,28    34.032,89    2.519,39    37.962,61    34.471,84    3.490,77        2. Οφειλομενοένο     0,00      0,00 
    5. Μεταφορικά μέσα   6.077,38    6.077,36    0,02    6.077,38    6.077,36    0,02              58.690,00      58.690,00 
    6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός   143.366,84    140.509,06    2.857,78    144.586,39    141.788,81    2.797,58                     
    7.Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00                     
    Σύνολο ακινητοποιήσεων    334.769,07    248.737,15    86.031,92    337.398,95    239.691,71    97.707,24      IV. Aποθεματικά Κεφάλαια            
                                    1.Τακτικό αποθεματικό     3.587,24      3.424,14 
  ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες                               4.Εκτακτο αποθεματικο     0,00      0,00 
    χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                               5.Αφορολ αποθ.ειδικων διατ Νομων     0,00      0,00 
    7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις           100,00            100,00              3.587,24      3.424,14 
                100,00            100,00                     
                                  V. Aποτελέσματα εις νέο            
    Σύνολο πάγιου ενεργητικού            86.131,92            97.807,24        Υπόλοιπο αποτελεσματων εις νεον χρησης     8.266,87      5.439,53 
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ                               Υπόλοιπο αποτελεσματων εις νεον      28.364,08      18.527,94 
                                                 
Δ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                               Συνολο Ιδιων Κεφαλαιων     90.911,32      86.081,61 
  Ι Αποθεματα                                            
    1.Εμπορευματα                       5.291,83                     
                5.030,85            5.291,83    Γ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            
                                  Ι Μακροπροθεσμες            
                                    2.Δανεια τραπεζων     67.024,61      71.357,61 
  ΙΙ Απαιτήσεις                                            
    1. Πελάτες           0,00            0,00                     
    11. Χρεώστες διάφοροι           154.780,48            154.780,48      ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις            
    12 . Απαιτησεις           13.235,50            13.235,50                     
                168.015,98            168.015,98        1. Προμηθευτές     7.738,81      5.178,12 
                                    2. Τράπεζες-Λογ. Βραχυπροθ. Υποχρεώσεων     0,00      0,00 
  IV Διαθεσιμα                               5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη     31.748,28      25.685,42 
    1. Ταμειο           10.271,38            7.432,22        6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί     1.725,34      19.015,74 
    2.Καταθεσεις οψεως           0,00            0,00        11. Πιστωτές διάφοροι     70.301,77      71.228,77 
    3.Καταθεσεις προθεσμιας           0,00            0,00        Συνολο Βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων     111.514,20      121.108,05 
                10.271,38            7.432,22                     
                                    Συνολο Υποχρεωσεων     178.538,81      192.465,66 
                                                 
    Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού            183.318,21                                 
                                                 
                                                 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ            269.450,13            97.807,24        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      269.450,13      278.547,27 
                                                 
    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ           1.200,00                    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ      1.200,00