ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το σπήλαιο λειτουργεί καθημερινά τις εξής ώρες:

Κατά την θερινή περίοδο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ:
ΙΟΥΝΙΟΣ: 9:00π.μ-18:00μ.μ
ΙΟΥΛΙΟΣ: 9:00π.μ-19:00μμ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 9:00π.μ-19:00μ.μ

Κατά την χειμερινή περίοδο
Καθημερινά: 09:00 - 17:00

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

30/08/2015 // ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Δ.Σ  ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ  ΑΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ Γ.Σ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 
Κύριοι Μέτοχοι,
 Η χρήση του 2014 έκλεισε με κέρδη πράγμα που αποδεικνύει και την επιθετική πολιτική μάρκετινγκ που ακολουθήσαμε την περίοδο 1/1/2014- 31/12/2014. Παρότι οι γενικές οικονομικές συνθήκες της χώρας βρίσκονται σε ύφεση η εταιρεία Σπηλαίου Αλιστράτης επέδειξε κερδοφορία και μείωση τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων της.
Αναλυτικότερα είχαμε μια μείωση των υποχρεώσεων από 259450,13  σε 253479,86  αύξηση του κύκλου εργασιών από 199262,75 σε 201199,36 και  κερδοφορία της επιχείρησης  ύψους 13706,95 αυξημενη κατά 300%.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ για το 2015
Για το  2015 πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί η κερδοφορία της αφενός μεν από την περιοριστική πολιτική στις δαπάνες αλλά και αφετέρου δε από την αύξηση των πωλήσεων εισιτήριων λόγο της επιθετικής πολιτικής μάρκετινγκ που θα ακολουθήσουμε. Προβλέπεται και η μείωση τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Μετά από τα παραπάνω κκ Μέτοχοι σας παρακαλούμε
1.      Να εγκρίνεται τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2014
2.      Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό
3.      Να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ
4.      Να εγκρίνετε την αντικατάσταση μέλους Δ.Σ
5.      Να διορίσετε δυο (2) ελεγκτές τακτικούς και δυο (2) αναπληρωματικούς για την χρήση 2015
 
Αλιστράτη 30/8/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο