ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

30/08/2015 // ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-31/12/2014 ΑΡ.ΓΕΜΗ 113550352000

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ  Α.Ε  ΟΤΑ
ΕΔΡΑ: ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014
 15 η Χρηση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.ΜΑΕ  40574/59/Β/98/08   ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.113550352000
                                                 
    ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                             ΠΑΘΗΤΙΚΟ            
        Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014   Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013             Ποσά     Ποσά
                Αναπόσβεστη           Αναπόσβεστη             κλειόμενης     προηγούμενης
        Αξία κτήσεως   Αποσβέσεις   αξία   Αξία κτήσεως   Αποσβέσεις   αξία             χρήσεως 2014     χρήσεως 2013
Γ.   ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                         Α.   ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                           Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο          
    1. Εδαφικες  εκτασεις 41.131,20    0,00    41.131,20    41.131,20    0,00    41.131,20                     
    3.Κτιρια - τεχνικα εργα 107.641,37    78.681,90    28.759,47    107.641,37    68.117,84    39.523,53        1. Καταβλημένο   58.690,00      58.690,00 
    4.Μηχανηματα-λοιπος εξοπλισμος 36.552,28    35.004,14    1.548,14    36.552,28    34.032,89    2.519,39        2. Οφειλομενοένο   0,00      0,00 
    5. Μεταφορικά μέσα 6.077,38    6.077,37    0,01    6.077,38    6.077,36    0,02                    58.690,00 
    6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 145.366,85    141.299,76    4.067,09    143.366,84    140.509,06    2.857,78              58.690,00       
    7.Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00                     
    Σύνολο ακινητοποιήσεων  336.769,08    261.063,17    75.505,91    334.769,07    248.737,15    86.031,92      IV. Aποθεματικά Κεφάλαια        
                                    1.Τακτικό αποθεματικό     3.148,10      3.587,24 
  ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες                           4.Εκτακτο αποθεματικο 0,00      0,00 
    χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                             5.Αφορολ αποθ.ειδικων διατ Νομων     4,06      0,00 
    7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις         100,00            100,00              3.152,16      3.587,24 
                100,00            100,00                     
                                  V. Υπολοιπο προηγ.ετων 29.069,16       
    Σύνολο πάγιου ενεργητικού          75.605,91            86.131,92        Υπόλοιπο κερδων 2014 14.516,95      8.266,87 
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ                             Υπόλοιπο αποτελεσματων εις νεον χρησης προηγ.ετων   28.364,08 
                                          43.586,11       
Δ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                             Συνολο Ιδιων Κεφαλαιων 105.428,27      90.911,32 
  Ι Αποθεματα         4.508,72                                 
    1.Εμπορευματα         4.508,72            5.030,85                     
                            5.030,85    Γ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
                                  Ι Μακροπροθεσμες          
                                    2.Δανεια τραπεζων   72.126,65      67.024,61 
  ΙΙ Απαιτήσεις                                          
    1. Πελάτες         712,20            0,00                     
    11. Χρεώστες διάφοροι         154.780,48            154.780,48      ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
    12 . Απαιτησεις         13.235,50            13.235,50                     
                168.728,18            168.015,98        1. Προμηθευτές   2.613,75      7.738,81 
                                    2. Τράπεζες-Λογ. Βραχυπροθ. Υποχρεώσεων 0,00      0,00 
  IV Διαθεσιμα                             5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1.235,32      31.748,28 
    1. Ταμειο           1.427,70            10.271,38        6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.774,10      1.725,34 
    2.Καταθεσεις οψεως         3.154,81            0,00        11. Πιστωτές διάφοροι 70.301,77      70.301,77 
    3.Καταθεσεις προθεσμιας         54,54            0,00        Συνολο Βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων 75.924,94      111.514,20 
                4.637,05            10.271,38                     
                                    Συνολο Υποχρεωσεων 145.051,58      178.538,81 
                                                 
    Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού        177.873,95            183.318,21    Δ   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      
                                    Εσοδα επομενων χρησεων 0,00      0,00 
                                                 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ          253.479,56            269.450,13        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  153.479,86      269.450,13 
                                                 
    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ                     1.200,00        ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ        1.200,00 
                                                 
                                                 
                                                 
                                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ             Ποσά     Ποσά
        31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)