ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

11/04/2016 // Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δύο μηνών για την κάλυψη έκτακτων επειγουσών αναγκών

 ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

 Ταχ.Δ/ση: Αλιστράτη Σερρών

ΤΚ:62045

Τηλ:2324082045                                                                                Αλιστράτη 11 Απριλίου 2016

Φαξ:2324082046                                                                                               Αρ.Πρωτ:67

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  δύο μηνών για την κάλυψη έκτακτων επειγουσών αναγκών

 

Η εταιρεία Σπηλαίου Αλιστράτης ΑΕ-ΟΤΑ έχοντας υποψη :

 α) υπ.αρ. 37-9- /6-11-2015   απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

β) τον Εσωτερικό Κανονισμό  Υπηρεσιών και Προσωπικού της εταιρείας

 γ)την υπ.αριθμ.πρωτ. 341(8-2-16) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικής Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – δύο μηνών συνολικού αριθμού δύο(2) ατόμων,  προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του, με ειδικά τυπικά προσόντα τα ακόλουθα

δ) Τον κωδικα Δημων και Κοινοτητων  Ν.3463/2006 όπως ισχυει σημερα:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Συνοδός επισκεπτών(ΔΕ)

2

Δύο(2) μήνες

 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πρέπει να :

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της ΕΕ.

-Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

-Να είναι κάτοχοι :

·         Απολυτηρίου τίτλου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισοδύναμος τίτλος Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) ή οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,(ΔΕ)

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της εταιρείας Σπηλαίου (Αλιστράτη Σερρών ,  τηλ:2324082045) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα  11 Απριλίου 2016  έως και την Παρασκευή   15Απριλίου 2016(14:00 το μεσημέρι)

Πληροφορίες για την αναλυτική ανακοίνωση δίνονται στα γραφεία της εταιρείας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 

Η Πρόεδρος

 

Βαβλιάκη Δάφνη