ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

06/06/2016 // ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
 Ταχ.Δ/ση: Αλιστράτη Σερρών
ΤΚ:62045
Τηλ:2324082045                                                                                Αλιστράτη 6Ιουνίου 2016
Φαξ:2324082046                                                                                               Αρ.Πρωτ: 117
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  δύο μηνών για την κάλυψη έκτακτων επειγουσών αναγκών
 
Η εταιρεία Σπηλαίου Αλιστράτης ΑΕ-ΟΤΑ έχοντας υποψη :
 α) υπ.αρ. 33-7/4-6-16απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
β) τον Εσωτερικό Κανονισμό  Υπηρεσιών και Προσωπικού της εταιρείας
 γ)την υπ.αριθμ.πρωτ. 5423(11-4-16) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικής Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – δύο μηνών συνολικού αριθμού τριών(3) ατόμων,  προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του, με ειδικά τυπικά προσόντα τα ακόλουθα
δ) Τον κωδικα Δήμων και Κοινοτήτων  Ν.3463/2006 όπως ισχύει σήμερα:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
Συνοδός επισκεπτών(ΔΕ)
3
Δύο(2) μήνες
 
Γενικά Προσόντα Πρόσληψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να :
-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της ΕΕ.
-Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
-Να είναι κάτοχοι :
 
ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
·         Απολυτηρίου τίτλου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισοδύναμος τίτλος Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).
·         Να έχουν τίτλο-πτυχίο που να αποδεικνύει την άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Προσόντα Α’ Επικουρίας
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
·         Απολυτηρίου τίτλου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισοδύναμος τίτλος Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΕ).
·         Να έχουν τίτλο –πτυχίο που να αποδεικνύει την  πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Προσόντα Β’ Επικουρίας
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
·         Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,(ΔΕ)
·         Να έχουν τίτλο –πτυχίο που να αποδεικνύει την   καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 
 
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της εταιρείας Σπηλαίου (Αλιστράτη Σερρών ,  τηλ:2324082045) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα  6Ιουνίου 2016  έως και την Παρασκευή   10 Ιουνίου 2016(14:00 το μεσημέρι).
Πληροφορίες για την αναλυτική ανακοίνωση δίνονται στα γραφεία της εταιρείας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
 
Η Πρόεδρος
 
Βαβλιάκη Δάφνη