ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

06/06/2016 // ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
 Ταχ.Δ/ση: Αλιστράτη Σερρών
ΤΚ:62045
Τηλ:2324082045                                                         Αλιστράτη 6Ιουνίου 2016
Φαξ:2324082046                                                                     Αρ.Πρωτ: 116
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  δύο μηνών για την κάλυψη έκτακτων επειγουσών αναγκών
 
Η εταιρεία Σπηλαίου Αλιστράτης ΑΕ-ΟΤΑ έχοντας υπόψη :
 α) υπ.αρ. 33-7/4-6-16απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
β) τον Εσωτερικό Κανονισμό  Υπηρεσιών και Προσωπικού της εταιρείας
 γ)την υπ.αριθμ.πρωτ. 5423(11-4-16) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικής Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – δύο μηνών συνολικού αριθμού ενα(1) ατόμο,  προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του, με ειδικά τυπικά προσόντα τα ακόλουθα
δ) Τον κωδικα Δήμων και Κοινοτήτων  Ν.3463/2006 όπως ισχύει σήμερα:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
ΓΛΩΣΣΑ
1
Συνοδός επισκεπτών(ΔΕ)
1
Δύο(2) μήνες
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
 
Γενικά Προσόντα Πρόσληψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να :
-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της ΕΕ.
-Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
-Να είναι κάτοχοι :
 
 
Κύριος Πίνακας
Άριστη Γνώση Βουλγαρικής γλώσσας που αποδεικνύεται με :
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή., εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Προσόντα Α’ Επικουρίας
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
·         Πολύ καλή ή καλή γνώση Βουλγαρικής Γλώσσας
Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της Ξενης γλώσσας(Βουλγάρικης) αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
 
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της εταιρείας Σπηλαίου (Αλιστράτη Σερρών ,  τηλ:2324082045) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα  6 Ιουνίου 2016  έως και την Παρασκευή   10 Ιουνίου 2016(14:00 το μεσημέρι).
Πληροφορίες για την αναλυτική ανακοίνωση δίνονται στα γραφεία της εταιρείας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
 
Η Πρόεδρος
 

Βαβλιάκη Δάφνη