ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

04/07/2016 // ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ (1/1/2016-31/12/2016) (Ν.4308/2014)

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)   Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015  -  1η  Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000113550352000
  2015   2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 195033,81   210199,36
Κόστος πωλήσεων 750,81   1738,13
Μικτό αποτέλεσμα 194320,67   199461,23
Λοιπά συνήθη έσοδα      
       
Έξοδα διοίκησης 63745,73   30831,25
Έξοδα διάθεσης 111685,48   150529,06
Λοιπά έξοδα και ζημιές 14127,68   810
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)      
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων      
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία      
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων      
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας      
Λοιπά έσοδα και κέρδη     1738,13
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 189558,89    
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 37,67    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4654,9   5322,1
Αποτέλεσμα προ φόρων 106,88   13706,95
Φόροι εισοδήματος      
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους