ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

08/09/2017 // ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1/1/2016-31/12-2016) ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε.
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2016  -  18η  Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :  000113550352000
  2016   2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώματα πάγια 41131,2   59126,61
Ακίνητα 4885,02   576,76
Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,25   3833,1
Λοιπός εξοπλισμός 3454,09    
Επενδύσεις σε ακίνητα      
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία      
Λοιπά ενσώματα στοιχεία      
Σύνολο 49470,56   63536,47
Άυλα πάγια στοιχεία      
Δαπάνες ανάπτυξης      
Υπεραξία      
Λοιπά άυλα      
Σύνολο 49470,56    
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή      
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      
Δάνεια και απαιτήσεις     100
Χρεωστικοί τίτλοι      
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 100    
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι      
Λοιπά      
Σύνολο 100   63636,47
Αναβαλλόμενοι φόροι      
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 49570,56   63636,47
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέματα     4001,91
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα      
Εμπορεύματα 4872,23   4001,91
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά      
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία      
Προκαταβολές για αποθέματα      
Λοιπά αποθέματα      
Σύνολο 4872,23   4001,91
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      
Εμπορικές απαιτήσεις 766,2   766,2
Δουλευμένα έσοδα περιόδου      
Λοιπές απαιτήσεις 2441,45   34070,14
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 13235,5   13235,5
Προπληρωμένα έξοδα      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 58493,36   25887,78
Σύνολο 74936,51   73959,62
Σύνολο κυκλοφορούντων 129379,3   77961,53
Σύνολο ενεργητικού     141598
Καθαρή θέση      
Καταβλημένα κεφάλαια 58690   58690
Κεφάλαιο      
Υπέρ το άρτιο      
Καταθέσεις ιδιοκτητών      
Ίδιοι τίτλοι      
Σύνολο 58690   58690
Διαφορές εύλογης αξίας      
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων      
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση      
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών      
Σύνολο     58690
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     3207,39
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού      
Αφορολόγητα αποθεματικά 3152,16    
Αποτελέσματα εις νέο 1413,43    
Σύνολο 4565,59   61897,39
Συναλλαγματικές διαφορές      
Σύνολο καθαρής θέσης 63255,59    
Προβλέψεις      
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους      
Λοιπές προβλέψεις      
Σύνολο 63255,59   61897,39
Υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια 60818,18   69145,67
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Κρατικές επιχορηγήσεις      
Αναβαλλόμενοι φόροι      
Σύνολο 60818,18   69145,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3691,36    
Τραπεζικά δάνεια      
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων      
Εμπορικές υποχρεώσεις     7213
Φόρος εισοδήματος 1614,17    
Λοιποί φόροι και τέλη     2647,9
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης      
Λοιπές υποχρεώσεις     694,04
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα      
Έσοδα επόμενων χρήσεων      
Σύνολο 5305,53   10554,94
       
       
Σύνολο υποχρεώσεων 66123,71   79700,61
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 129379,3   141598
       
       
           Ο                           Ο                           Ο
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΛΟΓΙΣΤΗΣ