ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

08/09/2017 // ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ (1/1/2017-31/12/2017) (Ν.4308/2014)

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2016
Επωνυμία  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς 01/01/2015-31/12/2015
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4308/2014
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 4  άρθρου 29)
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 5  άρθρου 29)
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης  της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 6  άρθρου 29)
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 7  άρθρου 29)
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 8  άρθρου 29)
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 10  άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 13  άρθρου 29)
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 14  άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 16 άρθρου 29)
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 17 άρθρου 29)
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 18 άρθρου 29)
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 23α άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
(Παρ. 25 άρθρου 29)
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις