ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

22/03/2018 // ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ κλειστου ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ κλειστου  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
 26   Μαρτίου  2018,
Ημέρα  Δευτέρα         Ώρα 11πμ
Ανάδειξη Εργολάβου καθαριότητος –συντηρητή Προαύλιου χώρου (εξωτερικών χώρων) και Εσωτερικών Χώρων του Σπηλαίου Αλιστράτης.
 
Το Δ.Σ. της εταιρείας Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε  σε εκτέλεση της με αρ10-2/17-3-2018 απόφασής και τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών και προσωπικού της επιχείρησης
 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ
 
Δημόσιο  διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας των χώρων ευθύνης της εταιρίας , ο οποίος θα διενεργηθεί στο χώρο των γραφείων της εταιρίας σπηλαίου στις  26/03/2018, ώρα 11π.μ.  ενώπιον αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω .
 1. Η πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 10416Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και η διάρκεια του έργου αρχίζει 1/4/2018 έως 31/3/2019.
 2. Για να γίνει κάποιος δεκτός στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή από τράπεζα, το ποσό της οποίας ορίζεται σε 2%(208€) επί του ποσού της πρώτης προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 28/1980 και να παρουσιάσει εγγυητή, ο όποιος θα συνυπογράψει τα πρακτικά του διαγωνισμού και θα ευθύνεται αλληλεγγύως για την πιστή τήρηση των όρων του παρόντος.
 3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αλιστράτη και στα γραφεία του Σπηλαίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών της εταιρείας και εντός του νομίμου της προθεσμίας από της ανακοινώσεως της σχετικής διακήρυξης.
 4. Η  πληρωμή του εργολάβου που θα αναδειχθεί θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, μετά την είσπραξη σχετικού παραστατικού(Τιμολόγιο).
 5. Ο μειοδότης θα  πρέπει να είναι Δημότης του Δήμου Νέας Ζίχνης και να κατέχει δημοτική,φορολογική  και ασφαλιστική ενημερότητα.
 6. Θα πρέπει ο μειοδότης να κατέχει  κατά την υπογραφή της συμβάσεως και Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει τα ανωτέρω , κηρύσσεται έκπτωτος και αναδεικνύεται ο δεύτερος μειοδότης εις βάρος του πρώτου.
 7. Τα πρακτικά του διαγωνισμού υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ.
 8. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να προβαίνει στην καθαριότητα και την συντήρηση όλων των χώρων ευθύνης της εργοδότριας εταιρίας (για όλες τις ώρες λειτουργίας του),του περιβάλλοντος χώρου, του χώρου αναψυχής παιδιών, του δρόμου προς την Αλιστράτη, καθώς και στην περιποίηση (κοπή και πότισμα) του πρασίνου και των δένδρων(των υπαρχόντων και αυτών που θα φυτευτούν στο μέλλον) και τον καθαρισμό του εσωτερικού διαδρόμου του σπηλαίου. Να φροντίζει να διατηρούνται καθαροί οι γύρω από το σπήλαιο χώροι τουλάχιστον για όλες τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης υποχρεούται να φροντίζει για το ασβέστωμα των κρασπέδων και γενικά να προβαίνει σε κάθε εργασία που έχει σχέση με την καθαριότητα και την αισθητική των χώρων που θα του υποδεικνύει ο πρόεδρος του Δ.Σ. , βάσει ημερησίου προγράμματος .
 9.  Ο εργολάβος υποχρεούται κατά τις διάφορες τελετές και αργίες να προβαίνει σε επιμελημένο καθαρισμό των χώρων αυτών και υδροχρωματισμό των κρασπέδων.
 10. Θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να μας γνωστοποιήσει ότι γνωρίζει για την περιποίηση πρασίνου ( κοπή, πότισμα, λίπανση, ράντισμα και περιποίηση δένδρων). Υποχρεούται για την μεταφορά των κομμένων χόρτων και κλαδιών έξω από τον Προαύλιο χώρο.
 11. Ο εργολάβος υποχρεούται να καθαρίζει επιμελώς , καθημερινά  τους εσωτερικούς χώρους της εταιρείας, καθάρισμα πάγκων-γραφείων, καθάρισμα τζαμιών και Η/Υ, εσωτερικές τουαλέτες , καθαριότητα εκθεσιακού κέντρου και αίθουσας «3D προβολών», για όλες τις ώρες λειτουργίας του.
 12. Ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων του Σπηλαίου και σε περίπτωση βλάβης με υπαιτιότητα του, θα καταλογιστεί εις βάρος του το ποσό.
 13. Ο εργολάβος υποχρεούται να καθαρίζει από χόρτα και σκουπίδια όλα τα μονοπάτια που κινείται το τουριστικό τρενάκι κατά μήκος του φαραγγιού(ως τις βραχογραφίες).
 14. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του εργολάβου στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν επιβάλλεται σ’ αυτόν πρόστιμο για την πρώτη παράβαση     150 ευρώ και 300ευρώ για τη δεύτερη και για κάθε επόμενη .Τα ποσά αυτά παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη του παραπτώματος δόση του τιμήματος που οφείλεται στον εργολάβο. Αν παραβεί για τρίτη φορά τις υποχρεώσεις του το Δ.Σ. μπορεί ύστερα από πρόταση του Προέδρου να αποφασίσει την έκπτωσή του και την διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος αυτού και του εγγυητή του . Για την εφαρμογή του όρου αυτού ως μη συμμόρφωση από τον εργολάβο θεωρείται και η πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων του.
 15. Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως σε δέκα ημέρες (10) από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως των Πρακτικών να προβεί μαζί με το εγγυητή του στην σύνταξη και υπογραφή του οικείου συμφωνητικού που θα γίνει στα γραφεία, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του εργολάβου και του εγγυητή του.
 16. Η εργασία που θα του ανατεθεί θα αρχίσει από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έως 31/3/2019.
 
 
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
  Στεφου Αριστοτέλης