ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

22/03/2018 // IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2017-31/12/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε.
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2017  -  19η  Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :  000113550352000
 
2017
 
2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
 
 
 
Ενσώματα πάγια
 
 
 
Ακίνητα
45683,49
 
46016,22
Μηχανολογικός εξοπλισμός
0,24
 
0,25
Λοιπός εξοπλισμός
1404,8
 
3454,09
Επενδύσεις σε ακίνητα
 
 
 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
 
 
 
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
 
 
 
Σύνολο
47088,53
 
49470,56
Άυλα πάγια στοιχεία
 
 
 
Δαπάνες ανάπτυξης
 
 
 
Υπεραξία
 
 
 
Λοιπά άυλα
 
 
 
Σύνολο
47088,53
 
49470,56
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
 
 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 
 
 
Δάνεια και απαιτήσεις
 
 
 
Χρεωστικοί τίτλοι
 
 
 
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
100
 
100
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
 
 
 
Λοιπά
 
 
 
Σύνολο
100
 
100
Αναβαλλόμενοι φόροι
 
 
 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
47188,53
 
49570,56
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
 
 

Επιστροφή