ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

12/02/2020 // ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
62045 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ:2324082045
ΦΑΞ:2324082046
www.alistraticave.gr                                                      Αριθμ.Πρωτ: 71
                                                                                                Ημερομηνία : 12-02-2020
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ
Έχοντας υπόψη :
1.       Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3584/2007
2.       Τα υπ.αριθμ.2,3,6,7,8,9 άρθρα του εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της εταιρείας.
 
Ανακοινώνει ότι
Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων λογω έκτακτων αναγκών:
-          Δύο(2) άτομα ΔΕ με αντικείμενο Συνοδός Επισκεπτών
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω και ελληνική ιθαγένεια.
 
Προθεσμία υποβολή αιτήσεων έως 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή στις 15:00.
Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Σπηλαίου
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
2.       Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ)
3.       Βεβαίωση Εντοπιότητας Δήμου Ν.Ζιχνης
Επιπρόσθετα:
1.Αριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
2.Αριστη Γνώση Βουλγαρικής Γλώσσας
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΠ Αλιστράτης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σπηλαίου Αλιστράτης .
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Κορδοκούζης Θεόδωρος