ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

26/08/2020 // Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.1στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Modernization, promotionandexploitationofcaves με ακρωνύμιο MyCavesστο πλαίσιο του Προγράμματος InterregV-ACo

ΑΔΑ:  672ΩΟΕΩΜ-4ΘΠ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε. –Ο.Τ.Α.
Προκηρύσσει
Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.1στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Modernization, promotionandexploitationofcaves με ακρωνύμιο MyCavesστο πλαίσιο του Προγράμματος InterregV-ACooperationProgrammeGreece-Bulgaria 2014-2020με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 146.419,20 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης
42997300-4 Βιομηχανικά ρομπότ
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 26/08/2020 και ώρα 12:30. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : Πέμπτη 10/09/2020 και ώρα 16:00. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 16/09/2020 και ώρα 11:30πμ.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.alistraticave.gr/όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. –Ο.Τ.Α. στα τηλ. 2324082045, αρμόδιος για πληροφορίες: Χ. ΖΗΣΗ.

* Κατεβάστε την διακήρυξη

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
 

ΚΟΡΔΟΚΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ