ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-6
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

16/09/2020 // Αίτημα παράτασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου «παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.1στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Modernization, promotion an dexploitation of caves με ακρωνύμιο MyCavesστο πλαίσιο του Προγράμματος In

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης – Διαχείρισης Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε
Αρ. Αποφ. :32
Θέμα : «Αίτημα παράτασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου «παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.1στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Modernization, promotion an dexploitation of caves με ακρωνύμιο MyCavesστο πλαίσιο του Προγράμματος InterregV-ACB»
 
Στην Αλιστράτη σήμερα και στα γραφεία του Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 13:00 μ.μ συνήλθε το ΔΣ εκτάκτως και σύμφωνα με το άρθρο 12 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρείας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου 9 μελών, βρέθηκαν 9 παρόντα.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
Κορδοκουζης Θεόδωρος, Πρόεδρος
Καλοποτλης Γεώργιος
Θεοφανίδης Δημήτριος
Φουδουλης Δημήτριος
Χατζησταυρος Ευάγγελος
Μανδαλας Ανέστης
Χριστόπουλος Γεώργιος
Βαβλιάκη Δάφνη
Μπαλαξης Δημήτριος, μέλος, εκπρόσωπος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
Ο πρόεδρος του ΔΣ κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκθέτει στα μέλη ότι επειδή κατά την λήξη του διαγωνισμού στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 παρουσιάστηκε πρόβλημα στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου «παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.1στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Modernization, promotion an dexploitationofcaves με ακρωνύμιο MyCavesστο πλαίσιο του Προγράμματος InterregV-ACB» γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να ζητήσουμε παράταση λήξης στον διαγωνισμό έτσι ώστε η νέα ημερομηνία λήξης του να οριστεί η 17η Σεπτεμβρίου , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ.
 
Το διοικητικό συμβούλιο έχοντας λάβει υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 9 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρείας και τους όρους του προγράμματος
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την παράταση της λήξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου «παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.1στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Modernization, promotionandexploitationofcaves με ακρωνύμιο MyCavesστο πλαίσιο του Προγράμματος InterregV-ACo»  για το πρόγραμμα για την 17η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12μ.μ
 
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 32-11/12-9-2020

Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί.