ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σπήλαιο είναι ανοικτό όλο τον χρόνο Καθημερινά,Αργίες και Σαββατοκύριακα ως εξής:

ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡ 9-5
ΜΑΙΟ- ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ 9-6
ΑΥΓ 9-7
ΣΕΠ 9-5
ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 9-5

ΤΗΛ. 2324082045
FAX. 2324082046

email: info@alistraticave.gr

www.alistraticave.gr

Νέα

13/10/2020 // Προσκληση υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.2. Καινοτομίες πληροφορικής (τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις)

  

 
Αλιστράτη, 13/10/2020
Αρ. Πρωτ.311
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (SubsidyContract) No Β2.6c.13/04.07.2019
4. Την με αρ. 34/2020 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διαδικασίας ανάθεσης
 
Η επιχείρηση Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. Ο.Τ.Α, προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησηςτου παραδοτέου 5.2.2. Καινοτομίες πληροφορικής (τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις)προϋπολογισμού 12.400,00 €συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,για την υλοποίηση του έργου «Modernization, promotionandexploitationofcaves» με ακρωνύμιο MyCavesστο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGV-AGreece-Bulgaria 2014-2020προσκαλεί τις εταιρείες:
·         Digital Innovations - Πάχτας Νικόλαος κ ΣΙΑ ΟΕ
·         EXEO E.E. :
·         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞ. ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει:
 
Α) Τεχνική προσφορά: ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου.
 
Β) Οικονομική προφορά: στο φάκελο θα περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η προσφερόμενη τιμή και το ποσοστό τυχόν έκπτωσης.
 
Οι ανωτέρω προσφορές θα υποβληθούν σε καλά σφραγισμένο ενιαίο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική –οικονομική προσφορά.
 
Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.
 
Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΤΚ 62045, ΣΕΡΡΕΣ  έως και Δευτερα 19/10/2020 και ώρα 12π.μ
 
Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
             ΚΟΡΔΟΚΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
 
 
 
 
 
 
1.       ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2.       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η επιχείρηση Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του προγράμματοςInterreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο MyCavesως επικεφαλής εταίρος.
Στο έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς:LB - Δήμος Νέας Ζίχνης, PB2 - Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε., PB3 - Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης, PB4 - TouristOrganizationKarlak, PB5 - “Rodopeya” Tourist Association.
 
Ο γενικός στόχος του έργου MyCaves είναι να ενισχύσει τον σπηλαιολογικό τουρισμό της διασυνοριακής περιοχής. Ο σπηλαιολογικός τουρισμός (caving) είναι μια επιλεκτική μορφή τουρισμού με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Η ζήτηση για σπηλαιολογικό τουρισμό στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και μικρή επισκεψιμότητα. Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν και για την Βουλγαρική πλευρά.
 
Τo έργο MyCaves, προσπαθεί να βελτιώσει το ενδιαφέρον για την επίσκεψη των σπηλαίων μέσω της εφαρμογής πρωτοποριακών καινοτόμων και σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών για τη διάδοση των αποκτώμενων γνώσεων που θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη διατήρηση των σπηλαίων. Στόχοι που θα επιτευχθούν και μέσα από τη διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πτυχές αλλά και τη σημασία διατήρησης των σπηλαίων ως φυσική κληρονομιά με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον.
 
Η ενίσχυση της ελκυστικότητας των τοπικών φυσικών πόρων θα βελτιώσει τη συνολική ελκυστικότητα της διασυνοριακής περιοχής, οδηγώντας έτσι σε αύξηση της επισκεψιμότητας και της διεθνούς προβολής ως ενός ειδικού τουριστικού προορισμού. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να βελτιώνεται η ποικιλία και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις σε μία τουριστική περιοχή και επομένως ο εκσυγχρονισμός, η εφαρμογή τεχνολογικά προηγμένων τεχνικών θα βοηθήσουν τις αρχές διαχείρισης των σπηλαίων να διατηρήσουν αφενός τις φυσικές τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά παράλληλα να την κάνουν πρακτικά συνώνυμη με την ενίσχυση του τουριστικού δυναμικού, επισημαίνοντας τα εγγενή πλεονεκτήματα ορισμένων τοποθεσιών φυσικής κληρονομιάς.
 
Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται απαραίτητη η ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.2 από την επιχείρηση Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. Ο.Τ.Α. πλαίσιο υλοποίησης
 
του έργου με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο MyCavesπροϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ(12.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020.
 
Η εργασία προβλέπεται στο εγκεκριμένο έργο με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο MyCaves, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τελικό εγκεκριμένο από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020, Τεχνικό Δελτίο.
 
Τα καθήκοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
D5.2.2. Καινοτομίες πληροφορικής (τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις)
 
 
(IT innovations (3D Visualizations))
 
Μια καθοδηγημένη εφαρμογή οπτικής πρόσβασης, που παρέχει περιεχόμενο πολυμέσων στους επισκέπτες του σπηλαίου, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία QR. Οι χρήστες θα κατεβάσουν την εφαρμογή και το περιεχόμενο πολυμέσων στην αρχή της επίσκεψής τους. Εξερευνώντας το σπήλαιο, θα μπορούν να σαρώσουν τους κωδικούς ετικετών QR στη διαδρομή τους, ενεργοποιώντας το περιεχόμενο πολυμέσων σε σχέση με τη θέση τους. Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα και την οθόνη του smartphone / tablet του, για να δει μέσα στο σπήλαιο. Η προβολή που εμφανίζεται θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες πολυμέσων σε πραγματικό χρόνο. Σε πολύ μικρά είδη, η οθόνη της συσκευής θα λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός. Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί για smartphone και tablet που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android. Το περιεχόμενο θα είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή και θα είναι εύκολο να τροποποιηθεί και να επεκταθεί στο μέλλον, συμπεριλαμβάνοντας αρχεία πολυμέσων και δομή XML. Θα είναι μια εγγενής εφαρμογή, που δε βασίζεται στη σύνδεση στο Διαδίκτυο ή στο σήμα GPS, καθώς δεν είναι διαθέσιμα μέσα σε ένα σπήλαιο.. Επίσης, η εφαρμογή θα μπορεί να δέχεται μηνύματα από τη διοίκηση του σπηλαίου, σχετικά με ειδικές εκδηλώσεις, προσφορές κ.λπ. και να σχηματίζει ένα δίκτυο κοινωνικών μέσων. Το σύστημα θα είναι πολύγλωσσο. Η αρχική οθόνη της εφαρμογής θα επιτρέψει στον χρήστη να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες γλώσσες, αποκτώντας πρόσβαση στη γλώσσα που εξαρτάται από την επιλογή του. Το κείμενο θα είναι διαθέσιμο στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα βουλγαρικά και οι αφηγήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
1
 
D5.2.2. Καινοτομίες πληροφορικής (τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις)
(IT innovations (3D Visualizations))
 
 
10.000,00
Σύνολο καθαρής αξίας
10.000,00
ΦΠΑ 24%
2.400,00
Γενικό σύνολο δαπάνης
12.400,00
 
………………, ../../2020
 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
                                                       …………………………………..