ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
11 Δεκεμβρίου, 2020 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Χωρίς κατηγορία admin

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244

3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (SubsidyContract) No Β2.6c.13/04.07.2019

4. Την με αρ. 42/2020 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διαδικασίας ανάθεσης

Η επιχείρηση Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. Ο.Τ.Α, προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 2.2.1 Εκστρατεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook και το Instagram προϋπολογισμού 2.480,00 €συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,για την υλοποίηση του έργου «Modernization, promotionandexploitationofcaves» με ακρωνύμιο  MyCavesστο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGVAGreeceBulgaria 2014-2020προσκαλεί τις εταιρείες:

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ

ekdoseisike@gmail.com

 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

info@clab.gr

 3.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΙΝΗΣ

barini@otenet.gr

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει:

Α) Τεχνική προσφορά: ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου.

Β) Οικονομική προφορά:  στο φάκελο θα περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η προσφερόμενη τιμή και το ποσοστό τυχόν έκπτωσης.

Οι ανωτέρω προσφορές θα υποβληθούν σε καλά σφραγισμένο ενιαίο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική –οικονομική προσφορά.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΤΚ 62045, ΣΕΡΡΕΣ  έως και Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 14:00 μμ

Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                   ΚΟΡΔΟΚΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

About The Author